Som tu, stojím pri Tebe. Vnímam Tvoju krásu, cítim Tvoju silu. Teraz si dokonalá, predur?ená ?otvori? náru? novému ?ivotu. Tvoja dula

MATERSTVO JE DAR...

 

...je to ú?asné obdobie, kedy sa te?íme na báb?tko, ?as p?rodu, prvé dni s báb?tkom, prvé kroky... nav?dy.

 

So zv???ujúcim sa bru?kom sa mení ná? ?ivot, na?e priority, na?e správanie. S ve?kym o?akávaním sa te?íme na deň, kedy sa narodí.

 

Aj ke? je ka?dá z nás iná, ka?dá z nás pre?íva materstvo inak, inak sa pripravuje na p?rod, na báb?tko... jedno máme spolo?né. Otázky. Ve?a otázok.

 

Zvládnem p?rod? ?o ma vlastne ?aká? ?o s báb?tkom, ke? sa narodí? Budem vedie? sa oň postara?? A ?o doj?enie?

 

Dovo?te nám, zodpoveda? Va?e otázky, by? Vám oporou, by? Vám v tomto krásnom období nablízku...

 

Rady sa s Vami podelíme o na?e skúsenosti.